Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Aktualności

CII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje CII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek posiedzenia:

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z:
a) CI sesji Rady Miejskiej w Rykach;
4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
5. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) udzielenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 25 m.15;
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu na dofinasowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie powiatu ryckiego;
c) wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy na kolejne trzy lata;
d) wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy na kolejne trzy lata;
e) udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bobrownikach na zadanie pn.: „Wymiana pokrycia dachu na zabytkowym kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bobrownikach”;
f) zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
g) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024r.
7. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

transmisjaobrad.info