Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Aktualności

LXXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje LXXIX zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 lutego (poniedziałek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z:
  • LXXIV sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  • LXXV sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  • LXXVI sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  • LXXVII sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  • LXXVIII sesji Rady Miejskiej w Rykach.
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2023;
  b) wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy na kolejne trzy lata;
  c) udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Rykach przy ul. Kanałowej;
  d) udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
  w miejscowości Swaty (628/5);
  e) udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych
  w miejscowości Swaty (309/1, 309/2);
  f) udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
  w miejscowości Swaty (309/3);
  g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ryki;
  h) zmieniająca Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach;
  i) w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Rykach, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rykach za rok 2022;
  j) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Rykach oraz Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rykach na 2023 rok.
 7. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały wyrażającej zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w miejscowościach Stara Dąbia i Niwa Babicka.
 8. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.