Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Aktualności

Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Gmina Ryki informuje, że w sierpniu 2022 roku weszły w życie  nowe  zaostrzające przepisy dotyczące odprowadzania i oczyszczania ścieków. Gminy zostały zobowiązane do prowadzenia cyklicznych kontroli w zakresie prawidłowego pozbywania się nieczystości ciekłych  ze zbiorników bezodpływowych oraz opróżniania  osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, zobowiązany jest do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Burmistrza Ryk na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości np. poprzez przedłożenie rachunku za wywóz nieczystości ciekłych.
Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.
Zgodnie z art. 6 ust. 5a ww. ustawy burmistrz ma obowiązek prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Taką kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na dwa lata. W związku z powyższym pracownicy tut. Urzędu w 2023r. rozpoczną kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, m.in. w zakresie posiadania umów oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych.
Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba. W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.
Kto nie wykonuje wyżej wymienionych obowiązków − podlega karze grzywny (art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Umowy na wywóz nieczystości należy zawierać z uprawnionymi do tego rodzaju działalności podmiotami, których wykaz znajduje się pod adresem: https://umryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=269&action=details&document_id=1848663