Ułatwienia dostępu

Skip to main content

LXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje LXV zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 maja (piątek), o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z:
  • LXI sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  • LXII sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  • LXIII sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  • LXIV sesji Rady Miejskiej w Rykach.
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  b) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.,
  c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu na dofinansowanie zadań
  z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  d) udzielenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gminnych,
  e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ryki,
  f) wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie odpowiedzi na skargę dotyczącą kontroli położenia miejsc postojowych i parkingowych przy ul. Karola Wojtyły
  w Rykach,
  g) skargi na uchwałę NR LII/324/2021 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 29 września 2021r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Ryk, Prezesa Zarządu i pracownika Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością w przedmiocie zarządu Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ul. Karola Wojtyły 4 w Rykach i organizacji ruchu na osiedlu Karola Wojtyły,
  h) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ryki.
 7. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.