Ułatwienia dostępu

Skip to main content

LXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej - Gmina Ryki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje LXVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca (wtorek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Nagranie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z:
  • LXV sesji Rady Miejskiej w Rykach;
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. 5.
 6. Raport o Stanie Gminy za rok 2021:
  a) przedstawienie Raportu o Stanie Gminy za 2021r.,
  b) debata nad Raportem o Stanie Gminy za 2021r.,
  c) podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Rykach w sprawie udzielenia wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Rykach w sprawie rozpatrzenia
  i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Ryk
  z wykonania budżetu za 2021 rok:
  a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ryki za 2021 rok wraz
  z informacją o stanie mienia komunalnego,
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania
  z wykonania budżetu gminy za 2021r.,
  c) dyskusja,
  d) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Ryk z wykonania budżetu za 2021 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Rykach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ryk z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok:
  a) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rykach z dnia
  2 czerwca 2022 r. wraz z uzasadnieniem wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ryk za 2021r.,
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej,
  c) dyskusja,
  d) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ryk z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmieniająca Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryki w 2022 roku,
  b) wyrażenia zgody na kontynuację najmu nieruchomości lokalowej położonej
  w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 6,
  c) niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
  w transakcjach handlowych.
 10. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.