Ułatwienia dostępu

Skip to main content

LXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje LXIX zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 31 sierpień (środa), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z:
 4. LXVI sesji Rady Miejskiej w Rykach,
 5. LXVII sesji Rady Miejskiej w Rykach,
 6. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 7. Informacja Prezesa Spółki Szpital Powiatowy w Rykach na temat funkcjonowania placówki oraz planowanych działaniach na lata przyszłe.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ryki,
  b) udzielenia zgody na zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Rykach,
  c) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ryki.
 9. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.