Ułatwienia dostępu

Skip to main content

LXXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje LXXIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 listopada (poniedziałek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z:
  • LXVIII sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  • LXIX sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  • LXX sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  • LXXI sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  • LXXII sesji Rady Miejskiej w Rykach;
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego usług publicznych i budownictwa mieszkaniowego „Przy szpitalu” w Rykach;
  b) udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej
  w miejscowości Oszczywilk;
  c) udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej
  w miejscowości Bobrowniki;
  d) wyrażenia zgody na kontynuację najmu nieruchomości lokalowej położonej w Rykach przy ul. Kościuszki 19;
  e) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2023;
  f) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Ryki;
  g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Ryki na rok 2023;
  h) zmieniająca Regulamin określający zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
  w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ryki.
 7. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.