Ułatwienia dostępu

Skip to main content

LXXXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje LXXXVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca (czwartek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

 Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z:
• LXXXIV sesji Rady Miejskiej w Rykach;
• LXXXV sesji Rady Miejskiej w Rykach.
 4. Informacja Dyrektora PGE Puławy w zakresie planowanych inwestycji na terenie gminy Ryki.
 5. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 6. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 7. Raport o Stanie Gminy za rok 2022:
a) przedstawienie Raportu o Stanie Gminy za 2022r.,
b) debata nad Raportem o Stanie Gminy za 2022r.,
c) podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Rykach w sprawie udzielenia wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Rykach w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Ryk z wykonania budżetu za 2022 rok:
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ryki za 2022 rok wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022r.,
c) dyskusja,
d) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Ryk z wykonania budżetu za 2022 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Rykach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ryk z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok:
a) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rykach z dnia 2 czerwca 2022 r. wraz z uzasadnieniem wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ryk za 2023r.,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej,
c) dyskusja,
d) głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ryk z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ryki;
b) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Ryki;
c) wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy na kolejne trzy lata;
d) udzielenia zgody na najem nieruchomości gminnej.
 11. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.