Ułatwienia dostępu

Skip to main content

LXXXII ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje LXXXII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia (czwartek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z:
      •  LXXXI sesji Rady Miejskiej w Rykach.as
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
      a) wyrażenia zgody na kontynuację najmu nieruchomości lokalowej położonej w Swatach nr 104;
      b) udzielenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych;
      c) wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy na kolejne trzy lata;
      d) zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Ryki;
      e)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Rykach;
      f) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ryki na lata 2023- 2028;
      g) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
       na rzecz gminy Ryki, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych                       oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
       h) zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryki;
       i) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i           zagospodarowania tych odpadów.
 7. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.