Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Ankieta diagnozująca mocne i słabe strony obszarów Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ryki na lata 2023-2030

W związku z trwającymi pracami związanymi z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ryki na lata 2023-2030zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o udział w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie deficytów i potencjałów czterech obszarów:

- obszar nr 3 Jarmołówka,
- obszar nr 7 Królewska,
- obszar nr 10 Stare Miasto,
- obszar nr 21 Krasnogliny.

Ponadto, ankieta ma na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców związanych z kierunkami zmian, jakie w przyszłości mogą zostać wdrożone w celu poprawy funkcjonowania ww. obszarów.

Obszar rewitalizacji to obszar, który poddany zostanie kompleksowej odnowie społecznej, gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej i technicznej. Obszar ten wyznaczony został w oparciu o przeprowadzoną analizę wskaźnikową, która wskazuje, że na jego terenie w sposób szczególny koncentrują się problemy gminy.

W celu poprawy funkcjonowania tych obszarów i dostosowania do oczekiwań i potrzeb mieszkańców, konieczne jest wprowadzanie wielu zmian i realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Wobec powyższego, zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, z której wnioski (w sposób zbiorczy) zawarte zostaną w Gminnym Programie Rewitalizacji.