Ułatwienia dostępu

Skip to main content

 Ograniczenie używania wyrobów pirotechnicznych na terenie Lubelskiego

W dniu 24 grudnia 2022 r. wejdzie w życie rozporządzenie porządkowe nr 19 wojewody lubelskiego Lecha Sprawki z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Pełna treść rozporządzenia
 
Rozporządzenie wydane zostało w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
 
Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego obowiązuje od dnia 24 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – z wyjątkiem 31 grudnia 2022 r. i 1 stycznia 2023 r.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.
 
Wszelkie naruszenia zakazu podlegają karze grzywny wymierzonej na zasadzie i trybie określonym w prawie o wykroczeniach - na podstawie ustawy na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124) oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600).
 
Apelujemy, aby używanie wyrobów pirotechnicznych w dn. 31 grudnia 2022 r. i 1 stycznia 2023 r. odbywało się z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.