Ułatwienia dostępu

Skip to main content

 LXXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje LXXV zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia (wtorek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z:
• LXXIII sesji Rady Miejskiej w Rykach;
4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
5. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
6. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.
7. Uchwalenie budżetu Gminy Ryki na rok 2023
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza;
b) odczytanie opinii o projekcie budżetu wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową;
c) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej;
d) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji stałych;
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
f) głosowanie projektu uchwały budżetowej.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w związku ze zwrotem kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Ryki do placówek oświatowych.
9. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.