Ułatwienia dostępu

Skip to main content

ZAKUP WĘGLA PO CENIE PREFERENCYJNEJ

Burmistrz Ryk informuję, że Gmina Ryki przystępuję do realizacji zadania związanego z dystrybucją węgla kamiennego na potrzeby uprawnionych mieszkańców z terenu naszej gminy.

Osobami uprawnionymi do preferencyjnego zakupu węgla są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.

 1) osoby, którym już wypłacono dodatek węglowy,

 2) osoby pozytywnie zweryfikowane oczekujące na wypłatę dodatku węglowego,

 3) osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale dokonały zgłoszenia głównego źródło ogrzewania domu (lokalu) na paliwo węglowe do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku w terminie do 11 sierpnia 2022 r.

Gmina będzie sprzedawać węgiel w cenie nie wyższej niż 2000zł brutto za tonę. Do tej kwoty nie wlicza się kosztów transportu surowca z miejsca zakupu do domu kupującego.

Zgodnie z przepisami jedno gospodarstwo domowe ma prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 oraz kolejnej 1,5 tony od 1 stycznia 2023.

Wniosek o zakup węgla składa się pisemnie w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach od 8 listopada 2022r. w godzinach od 800  do 1400  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000zł. brutto za tonę.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruję się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku mieszkańcy zostaną poinformowani o konieczności uregulowania płatności na wydzielone konto bankowe. Odbiór węgla ze składu (Plac Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rykach ul. Warszawska 7/9) będzie możliwy po uiszczeniu opłaty za zakupiony węgiel i przedstawieniu faktury za jego nabycie. Faktura będzie generowana po zaksięgowaniu wpłaty.

Wniosek do pobrania