Ułatwienia dostępu

Skip to main content

LXXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje LXXXI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 29 marca (środa), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z:
  • LXXIX sesji Rady Miejskiej w Rykach;
  • LXXX sesji Rady Miejskiej w Rykach;
 4. Informacja Powiatowego Komendanta Policji w Rykach o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy za rok 2022 oraz omówienie planowanych działań na rok bieżący.
 5. Zapoznanie się z koncepcją urbanistyczno-architektoniczną dla budownictwa mieszkaniowego SIM Lubelskie dla Miasta Ryki.
 6. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 7. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) udzielenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w miejscowości Leopoldów, gmina Ryki;
  b) wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy na kolejne trzy lata;
  c) udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych wraz z udziałem w sąsiedniej działce stanowiącej dojazd, położonych w Rykach, obręb Ryki;
  d) udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położnych w miejscowości Kruków, obręb Budki Rososz;
  e) utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Ryki – Sołectwa Kazimierzyn;
  f) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryki w 2023 roku”;
  g) wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych;
  h) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025.
 9. Odpowiedzi na zapytania i zgłoszone problemy.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.