Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Ryki

Poziomy recyklingu

Obowiązki gmin w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż skłdadowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. 

Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z2020 r. poz.1439) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami  art. 3b tej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020r.:

  • poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
  • poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

2012  

2013 

2014 

2015  

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

10

12

14

16

18

20

30

40

50

20

25

 35

Poziom osiągnięty przez Gminę Ryki

47,24   

55,97   

78,76

93  

72,16

 79,50

79,66

82,49

86,46

73,67

27,97

 40,87

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2023r. Gmina Ryki osiągnęła poziom 40,87%, przy minimalnym poziomie na 2023r., który wynosił 35%.

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

30

36

38

40

42

45

50

60

70

70

25

 25

Poziom osiągnięty przez Gminę Ryki

100

100

100

 100

 93,36

 98,11

61,73

 27,31

 38,24

56,39

0

 0

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2023r. Gmina Ryki nie była zobowiązana wykazywać osiągniętego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne

Zgodnie z art. 3c wyżej cytowanej ustawy obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  • do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
  • do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 2412) w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy:

Rok

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020

2021

2022

2023

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

35

35

 35

Poziom osiągnięty przez Gminę Ryki

47,24

38,21

29,93

24

1,39

3,08

2,19

1,74

1,58

37,86

23,92

0,00

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2023r. Gmina Ryki osiągnęła poziom 0% ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 35%.

Zgodnie z art. 3b ust. 2a-2b (wejście w życie 1 stycznia 2022 r.) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zostały zobowiązane do określania poziomu składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanym dalej „poziomem składowania”. Poziom składowania oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do składowania do masy wytworzonych odpadów komunalnych.

Gminy są obowiązane nie przekraczać poziomu składowania w wysokości:

  • 30% wagowo - za każdy rok w latach 2025-2029;
  • 20% wagowo - za każdy rok w latach 2030-2034;
  • 10% wagowo - w 2035 r. i za każdy kolejny rok w latach następnych.

Poziomy składowania Gminy Ryki:

  • rok 2022 - 23,47%
  • rok 2023 - 37,98%