Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania kl I - III w Gminie Ryki - projekt POKL

Beneficjent: Gmina Ryki
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Tytuł projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania kl I - III w Gminie Ryki
Wartość projektu: 373 880,70

Projekt został przygotowany przez mgr Małgorzatę Szymańską – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Oszczywilku oraz mgr Agnieszkę Warowną – dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Dąbi przy współpracy z dyrektorami 8 szkół z terenu Gminy Ryki. Umowę Gmina podpisała 11 maja 2012 r.

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu edukacyjnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest wyrównywanie szans edukacyjno-wychowawczych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III 10 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ryki.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele szczegółowe projektu obejmują wspieranie edukacji wczesnoszkolnej, niwelowanie różnic edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień dzieci, organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej dziesięciu szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Ryki.

Do celów szczegółowych projektu zalicza się:

  • złagodzenie dysfunkcji u dzieci z zakresu wad wymowy, postawy, edukacji matematycznej i polonistycznej poprzez stworzenie każdemu dziecku, objętemu wsparciem, oferty edukacyjno-wychowawczej adekwatnej do indywidualnych potrzeb oraz możliwości edukacyjnych i rozwojowych;
  • rozwinięcie wiedzy uczniów uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno- przyrodniczych, uzdolnionych artystycznie oraz w dziedzinie nauki języka angielskiego;
  • poprawa warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspierających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne wynikające z indywidualnych potrzeb uczniów określonych podczas przeprowadzonej diagnozy.

W ramach projektu pomieszczenia dydaktyczne dla klas I-III w placówkach będą doposażone w pomoce dydaktyczne zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym oraz z zasadami indywidualizacji procesu nauczania. Ponadto będzie wdrożona oferta zajęć dodatkowych.

BENEFICJENCI

Grupą docelową są uczniowie klas I-III 10 szkół podstawowych z terenu Gminy Ryki. W sumie wsparciem objętych zostanie 379 uczniów (193 dz. i 186 chł.), którzy wezmą udział w zajęciach zaproponowanych w projekcie.

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU

Informacje szczegółowe oraz zdjęcia z działań projektowych, będą umieszczane na bieżąco  na poniższej stronie internetowej: www.ryki.pl, w zakładce projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania kl I-III w Gminie Ryki”- projekt POKL.