Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Inwestycje

Sprawozdanie z realizacji na dzień 06.06.2022 r.

Sprawozdanie z realizacji zadania  wg harmonogramu rzeczowo finansowego.

Termin zakończenia rzeczowego i finansowego  zadania: 30.12.2022 r.

Zadanie 1 Studium wykonalności

Studium wykonalności stanowiące załącznik do wniosku aplikacyjnego zostało opracowane w terminie do 30.11.2017 r. zgodnie z zawartą umową nr WIR.041.4.2017 z dnia 06.10.2017 r. i aneksem nr 1 z dnia 09.11.2017 r.

Zadanie 2 Dokumentacja techniczna projektowo-kosztorysowa

Dokumentacja techniczna projektowo-kosztorysowa stanowiąca obligatoryjny załącznik do wniosku aplikacyjnego została opracowana w 2016-2017 r. Uzyskano wymagane pozwolenia na budowę. W 2019 r. została wykonana aktualizacja kosztorysów inwestorskich w ramach realizacji projektu w zakresie przystosowania budynku po byłej komendzie policji na potrzeby OPS i podmiotów ekonomii społecznej ; rewaloryzacji parku miejskiego w Rykach oraz rewitalizacji zieleni miejskiej w Rykach. Przed przystąpieniem do ogłoszenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót w zakresie przebudowy budynku komendy, koniecznym stało się wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie ochrony p.poż. istniejących w budynku stropów drewnianych, w związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami pomiędzy opisem elementów konstrukcyjnych zinwentaryzowanych w dokumentacji technicznej a stanem faktycznym. W IV kwartale 2019 r. zaktualizowano kosztorysy inwestorskie dla zadania 9)przebudowa infrastruktury drogowej i zadania nr 14) przebudowa i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Zadanie nr 3 Inspektor nadzoru

W wyniku zamówienia publicznego 12 sierpnia 2019 r. wyłoniono inspektorów nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej - wartość wynagrodzenia 27 060,00 zł. brutto. architektonicznej- wartość wynagrodzenia 9000,00 zł. brutto, elektrycznej - wartość wynagrodzenia 14760,00 zł. brutto i sanitarnej - wartość wynagrodzenia 9800 zł. brutto nad realizacją zadań nr 11) roboty budowlane -park etap I i IV; nr 12) roboty budowlane - skwer Szkolna, Poniatowskiego, Objazdowa; nr 13) roboty budowlane - skwer przy kościele. W zamówieniu publicznym wyłoniono inspektora nadzoru nad realizacją zadania nr 14) budynek komendy , tj. Biuro Obsługi Nieruchomości i Nadzorów Inwestycyjnych ul. Górczańska 14/9, 20-868 Lublin  w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej za kwotę brutto 44 735,10 zł. W dniu 16 maja 2022 zawarto Porozumienie Nr 1 ze względu na zerwanie umowy o roboty wskutek czego wartość zadania uległa zmniejszeniu i wyniosła 16 599,87 zł. W dniu 19.05.2022 r. zawarto umowę o pełnienie nadzoru z Panem Rolandem Szymczakiem na dokończenie robót na budynku komendy za kwotę 41 733,90 zł.   W dniu 06.03.2020 r. został wyłoniony inspektor nadzoru nad zadaniem nr 9) i 10) HRF: Obsługa Techniczna Inwestycji Tomasz Tkaczyk, Ryżki 67A, 21-400 Łuków za kwotę brutto 38 745,00 zł.  

Zadanie 4 W ramach realizacji obowiązku promocji projektu, na stronie Gminy Ryki zamieszczona jest zakładka zawierająca opis projektu oraz projekty zagospodarowania terenu. W ramach promocji zostało wykonane 5 szt. tablic informacyjnych (3 tablice zostały ustawione w miejscu aktualnie realizowanych robót tj. na terenie parku oraz 2 skwerów), 4 tablica została  ustawiona przy budynku komendy po rozpoczęciu robót przez Wykonawcę, 5 tablica na ul. Kanałowej.  Ponadto na stronie projektu zamieszczono dokumentację fotograficzną dokumentującą stan przed rozpoczęciem robót oraz wykonany zakres prac na poszczególnych etapach realizacji projektu.

Zadanie 5 Wyposażenie budynku

Wyposażenie budynku zostanie zrealizowane w 2022 r. Zamówienie publiczne na wyłonienie dostawcy wyposażenia zostanie ogłoszone w III kw. br.

Zadanie 6 Nadzór archeologiczny

Zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie robót dla poszczególnych zadań HRF, zapewnienie nadzoru sprawowanego przez uprawnionego specjalistę archeologa oraz uzyskanie zezwolenia LWKZ na prowadzenie badań,  należy do Wykonawcy poszczególnych zadań.

Zadanie 7  Nadzór autorski.

W dniu 14.08.2019 r. została zawarta umowa o pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie realizacji zadania nr 10), 11) i 12) tj. roboty budowlane- park etap I i IV,  skwer Szkolna, Poniatowskiego, Objazdowa, skwer przy kościele. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 18 000,00 zł. brutto tj. 3 000,00 zł. za każdy pobyt projektanta na budowie. Wykonano 6  pobytów na budowie.

Zadanie 8  Decyzje administracyjne.

Do chwili obecnej brak decyzji administracyjnej, której uzyskanie skutkowało kosztami.

Zadanie 9  Przebudowa infrastruktury drogowej. 

W dniu 14.01.2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, celem wyłonienia wykonawcy zadania nr 9) i 10) HRF.  W wyniku zamówienia wyłoniono wykonawcę Lider Konsorcjum Zakład  Instalacji Wod-Kan Dygas Spółka  jawna ul. Malczewskiego 8 27-310 Ciepielów, Partner Konsorcjum Zakład Usług Administracyjno-Budowlanych Karol Liberski, ul. Konopnickiej 46, 26-700 Zwoleń za cenę brutto 6 773 765,93 zł. z terminem wykonania do 28.05.2021 r. Zawarto Aneks Nr 1 z dnia 24.03.2021 zgodnie z którym  termin wykonania umowy określono do dnia 29.07.2021r. oraz Aneks Nr 2 z dnia 05.07.2021 , który zmienił wysokość wynagrodzenia do wysokości 7 268 124,91 zł.  Realizacja zadania została rozpoczęta w momencie wykonania przebudowy i budowy sieci z uwagi na ich lokalizację w pasach drogowych dróg objętych przedmiotowym zadaniem. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany i obejmował  przebudowę ulic: Jeziornej, Kanałowej, Cichej, Rynek Stary, Wylot, Wjazdowej, Przechodniej, Krótkiej w Rykach. 

Zadanie 10 Park etap I i IV.

Zgodnie z zawartą umową z dnia 25.02.2019 r. z Wykonawcą robót; Maciej Sarnecki S-BUD 21-040 Świdnik, ul. Żwirki i Wigury 49, wyłonionym w zamówieniu publicznym, w terminie do dnia 28.02.2019 r.  dokonano wycinki drzewa i krzewów. Termin zakończenia realizacji  zamówienia 15.03.2019 r. 

 W wyniku przetargu , w dniu 24.07.2019 r. została zawarta umowa z Wykonawcą zadania firmą STRABAG Sp. z o.o. ul.Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Wartość brutto wykonania zadania 6 075 541,46 zł.  Termin wykonania zadania 25.06.2020 r.  W dniach 07.12.2019 r. Wykonawca został wprowadzony na budowę. W ramach realizacji zadania zostały wykonane roboty w zakresie: rozbiórki ścieżek, chodników, rozbiórka ogrodzenia od strony PKS, demontaż oświetlenia parkowego i małej architektury, usunięcie karp, montaż linii kablowej do oświetlenia i monitoringu parku, wykonanie podbudowy i  nawierzchni ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, przyłącze wod-kan do fontanny, fontanna, adaptacja i zabiegi pielęgnacyjne drzew, przebudowa schodów, wykonanie nawierzchni z geokrat , wykonanie ogrodzenia od stron, wykonanie nasadzeń krzewów kwiatów i bylin, montaż małej architektury (kosze , ławki, budki lęgowe dla ptaków i owadów, urządzenia siłowni zewnętrznej), wykonanie oświetlenia parku i  iluminacji budynku pałacu, monitoring. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.

 

Zadanie 11 Roboty budowlane – skwer Szkolna, Poniatowskiego, Objazdowa:

Zgodnie z zawartą z Wykonawcą umową z dnia 25.02.2019 r. wyłonionym w zamówieniu publicznym firmą Maciej Sarnecki S-BUD 21-040 Świdnik, ul.Żwirki i Wigury 49, w terminie do dnia 28.02.2019 r.  dokonano wycinki drzewa i krzewów. Termin zakończenia realizacji  zamówienia 15.03.2019 r.  

W wyniku przetargu w dniu 24.07. 2019 r. została zawarta umowa z wykonawca zadania , firmą STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Wartość brutto wykonania zadania 1 162 179,06 zł.  Termin wykonania zadania 25.06.2020 r.   W dniach 07-12.08.2019 r. Wykonawca został wprowadzony na budowę W zakresie realizacji zadania zostały wykonane roboty w zakresie: rozbiórki ścieżek, chodników, usunięcie karp, ułożenie kabli do oświetlenia i monitoringu, wykonanie podbudowy i  nawierzchni chodników i placu, pielęgnacja drzew, nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, schody terenowe, murek oporowy przy figurze Chrystusa, schodki, konserwacja głazu -pomnika, wykonanie gabionów i siedzisk, trawnik, ogrodzenie figury Chrystusa Frasobliwego, ustawienie słupów oświetleniowych. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.

 

Zadanie 12 Roboty budowlane – skwer przy kościele:

Zgodnie z zawartą z Wykonawcą umową z dnia 25.02.2019 r. wyłonionym w zamówieniu publicznym firmą Maciej Sarnecki S-BUD 21-040 Świdnik, ul. Żwirki i Wigury 49, w terminie do dnia 28.02.2019 r.  dokonano wycinki drzewa i krzewów. Termin zakończenia realizacji  zamówienia 15.03.2019 r.  

W wyniku przetargu w dniu 24.07. 2019 r. została zawarta umowa z wykonawca zadania , firmą STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Wartość brutto wykonania zadania 352 188,19 zł.  Termin wykonania zadania 25.06.2020 r.  W dniach 07-12.08.2019 r. Wykonawca został wprowadzony na budowę. W zakresie realizacji zadania  wykonano roboty w zakresie: roboty rozbiórkowe, usunięcie karp, prace przygotowawcze, wykonanie podbudowy oraz  nawierzchni chodników i placu, adaptacja i pielęgnacja drzew, sadzenie drzew i krzewów, trawnik, wykonanie ogrodzenia kapliczki, mała architektura.  Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.

Zadanie 13 Budynek  komendy:

W dniu 30.10.2019 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót "JBM Budownictwa Sp. z o.o. Sp. k. w Borysowie" Borysów 72, 24-103Żyrzyn na kwotę brutto 3 845 926,26 zł, zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 24.01.2020 r. dokonano protokolarnego przekazania placu budowy. Do chwili obecnej zostały zrealizowane prace w zakresie: rozbiórek w 97,54 %; robót zewnętrznych w 7,00 %; robót wewnętrznych w 26,6 %; instalacji wod-kan w 40,49 % ,instalacji ogrzewania w 38,09 %, instalacji elektrycznej w 29,04 %, przyłącza w 61,55 %, wentylacja z klimatyzacją w 53,71 %. W dn.27.08.2020 Wykonawca (HoNESKA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, dawniej JBM Budownictwo Sp. z o. o. Sp. k.,Borysów 72, 24-103 Żyrzyn) złożył „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Nr WIR.271.30.2019 z dn. 30.10.2019 z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego” (nie usunięcie braków w dokumentacji projektowej, skutkujące „brakiem możliwości prowadzenia przez

Wykonawcę prac na szerokim froncie robót”). W piśmie z dn. 02.09.2020 Zamawiający stwierdził bezskuteczność oświadczenia Wykonawcy o odstąpieniu od umowy – wobec braku spełnienia jakiejkolwiek przesłanki uzasadniającej odstąpienie od wiążącej strony umowy – i wezwał Wykonawcę do bezzwłocznego przystąpienia do dalszego prawidłowego i należytego wykonywania przedmiotu umowy (brak odpowiedzi ze str. Wykonawcy). W dn. 31.08.2019 – 21.09.2019 (każdego dnia roboczego) pracownicy WIR sprawdzali stan obsady i zaawansowania robót na przedmiotowej inwestycji – podczas przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono obecności Kierownika budowy ani innych pracowników Wykonawcy, nie były realizowane jakiekolwiek roboty budowlane w tym okresie. Z uwagi na opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy oraz samowolne przerwanie robót w piśmie z dn. 11.09.2020 Zamawiający wezwał Wykonawcę do przedstawienia wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę w trakcie trwania inwestycji wraz z dowodami zatrudnienia w terminie 3 dni od daty dostarczenia wezwania (również brak odpowiedzi ze str. Wykonawcy). W oświadczeniu z dn. 22.09.2020 Zamawiający stwierdził, że na podstawie § 15 ustęp 1 punkt 1f umowy, tj. w związku z samowolnym przerwaniem przez Wykonawcę robót, które trwa dłużej niż 5 dni kalendarzowych - odstępuje od Umowy Nr WIR.271.30.2019, odstąpienie następuje z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Jednocześnie, na podstawie § 14 ustęp 3 punkt a) wiążącej strony umowy Zamawiający wezwał Wykonawcę do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 przedmiotowej umowy, co stanowi kwotę 384 592,62 zł, w terminie 10 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania. W związku ze złożonym w dniu 22 września 2020 r. oświadczeniem o odstąpieniu od wiążącej strony umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy, w piśmie z dn. 25.09.2020 Zamawiający wezwał Wykonawcę do sporządzenia przy udziale przedstawiciela Zamawiającego w terminie 7 dni od daty odstąpienia szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, wg st. na dzień odstąpienia, zg. z zapisami umowy - par. 15 ust. 4 pkt 1), a także wypełnienia pozostałych obowiązków szczegółowych wymienionych w par. 15 ust. 4 umowy. Jednocześnie, wobec braku odpowiedzi Wykonawcy na wezwanie z  dn. 11.09.2020 (list polecony doręczony 16.09.2020), dot. wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę podczas realizacji inwestycji – Zamawiający wezwał Wykonawcę do zapłaty kary umownej w wys. 500 zł (za każdy dzień opóźnienia w zakresie przedst. informacji liczonego od dn. 21.09.2020 do dnia odstąpienia od umowy: 22.09.2020 – czyli 1 dzień). Dokonano  inwentaryzacji wykonanych i pozostałych do wykonania robót przez rzeczoznawcę oraz inspektora nadzoru. Po zinwentaryzowaniu robót, zamawiający przygotował szczegółowo opis przedmiotu zamówienia celem ogłoszenia  postępowania na wyłonienie wykonawcy zadania. 

W dniu 15 lutego br. ogłoszono zamówienie publiczne w trybie podstawowym na wyłonienie wykonawcy zakresu robót ustalonego w oparciu o wykonaną przez inspektora nadzoru inwentaryzację robót wykonanych. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 8 marca br. W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta. Trwa procedura związana z wyborem oferty.

W dniu 16.05.2022 r. została zawarta umowa na dokończenie robót na budynku komendy z Konsorcjum Firm :  Lider – P. Kamil Przybyś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane INS-BUD Kamil Przybyś”, Kiedrzyn 56, 26-634 Gózd; 2. Partner – P. Karol Chojnacki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Usługi Budowlane Karol Chojnacki”, Kiedrzyn 51, 26-634 Gózd (wykonawca zamówienia obejmującego dokończenie robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu, wyłoniony w postępowaniu w trybie podstawowym nr WIR.271.3.2022). Wartość umowy wynosi 3 597 750,00 zł.  Termin realizacji zadania  16.12.2022 r.

 

Zadanie 14 Przebudowa i budowa  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

W dniu 14.01.2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony, celem wyłonienia wykonawcy zadania. Otwarcie ofert zgodnie  z zamówieniem odbyło się w dniu 05.02.2020 r.  W dniu 12 marca 2020r. została zawarta umowa z wykonawcą Konsorcjum Firm Zakład Instalacji Wod–Kan Dygas Sp.j. ul. Malczewskiego 8, 27-310 Ciepielów; Zakład Usług Administracyjno-Budowlanych Karol Liberski ul. Konopnickiej 46, 26-700 Zwoleń na  kwota brutto 6 773 765, 93 zł. w tym przebudowa i budowa sieci wod-kan. 3 799 254,75 zł. brutto.  Termin wykonania zadania zgodnie z zawartym Aneksem do umowy  29.07.2021 r. Zgodnie z Aneksem Nr 2 z dnia 05.07.2021 , wysokość wynagrodzenia wyniosła 7 268 124,91 zł.  Zakres rzeczowy zadania obejmujący przebudowę i budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Jeziornej, Kanałowej, Cichej, Rynek Stary, Wylot, Wjazdowej, Przechodniej, Krótkiej w Rykach oraz budowę kanalizacji deszczowej  w ul. Kanałowej i Jeziornej został zrealizowany.