Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Przebudowa drogi gminnej nr 102887L ul.Piaskowa w Rykach

Zadanie dofinansowane ze środków

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Tytuł projektu :

Przebudowa drogi gminnej nr 102887L ul. Piaskowa w Rykach

Wartość ogółem :                         2 488 510,72 zł.

Wartość dofinansowania:           1 960 000,00 zł.

Udział własny :                                 528 510,72 zł.

Termin zakończenia  zadania:        04.09.2024 r.

 

Opis projektu: 

Zadanie obejmuje przebudowę ulicy o dł. 830 m . Parametry drogi: jezdnia asfaltowa o szerokości 5,00 m, zjazdy do posesji z kostki brukowej o szer. 4,00 m, chodnik z kostki brukowej o szer. 2,00 m, pobocze o szer.0,75 m, odwodnienie powierzchniowe. 
Zakres robót do wykonania: roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami, regulacja studzienek i zaworów wodociągowych i kanalizacyjnych, zdjęcie warstwy humusu, rozbiórki elementów dróg , ogrodzeń i przepustów); roboty ziemne (wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, wykonanie nasypów); odwodnienie korpusu drogowego (remont przepustów pod korpusem drogi); podbudowy, ulepszone podłoże (koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, podbudowa z mieszanek niezwiązanych, podbudowa z mieszanki
związanej lub gruntu stabilizowanego spoiwem, podbudowa z betonu asfaltowego); nawierzchnie (nawierzchnia z betonu asfaltowego: warstwa wiążąca, warstwa ścieralna, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej); roboty wykończeniowe (umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie
mieszanką traw); oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, bariery ochronne); elementy ulic (krawężniki betonowe na ławie betonowej, chodnik z brukowej kostki betonowej, obrzeża betonowe); przebudowa sieci gazowej.
Realizacja zadania tworzy dogodne warunki do zakładania i rozwijania działalności gospodarczych przez lokalnych mieszkańców a także inwestorów z zewnątrz. Stwarza warunki dla powstania nowych miejsc pracy w miejsce zlikwidowanego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Służy
podniesieniu bezpieczeństwa i lepszej komunikacji miasta i regionu. Działania te zapobiegają odpływowi ludności z terenu gminy do większych miast.