Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Rykach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ryki.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: http://www.ryki.pl/

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 05.04.2006 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.12.2015r. 

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• część plików nie jest dostępna cyfrowo, brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków - z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 Wyłączenia:

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 12.02.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miejskiego w Rykach.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Powiększanie strony
Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Zbigniew Grzelak
Telefon: 818657129

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
1. Budynek: Urząd Miejski w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki

          • Do budynku prowadzą 2 wejścia. Główne: od strony ulicy Karola Wojtyły, dodatkowe: z tyłu budynku wejście od ulicy Wyczółkowskiego. Do wejścia głównego prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Wejście z tyłu budynku nie posiada udogodnień architektonicznych.
          • Na parterze znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach, gdzie dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
          • Budynek nie posiada udogodnień architektonicznych dla biur położonych na I i II piętrze.
          • W urzędzie nie ma windy, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
          • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

2. Budynek: Urząd Stanu Cywilnego w Rykach, ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki

         • Do budynku prowadzi wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się Urząd Stanu Cywilnego w Rykach.
          • W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.