Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez remont ciągu dróg gminnych w mieście Ryki łączących drogę krajową Nr 17 z drogą powiatową Nr 1415L.

Zrealizowano: 2010r
Wartość zadania: 2 343 949,50
Dofinansowanie: 1 157 756,00zł.
Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa,
Zakres rzeczowy:
obejmował wykonanie remontu ulic Szkolna, Dolna i Wiejska w Rykach poprzez:
- rozebranie chodników z płyt betonowych i ułożenie kostki wibroprasowanej łącznie z  krawężnikiem i obrzeżem trawnikowym na powierzchni 4.917,26 m2
- przebudowę przepustów drogowych – 16 mb
- wykonanie podbudowy i ulepszenie podłoża gruntem stabilizowanym cementem na powierzchni 5.913,45 m2
- regulację studzienek ściekowych, telefonicznych oraz zaworów gazowych i wodociągowych –  105 szt.
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową na powierzchni  12.519,39 m2
- przebudowę skrzyżowań drogowych w celu podwyższenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym –  7 szt., w tym wyniesienie nawierzchni skrzyżowania ul. Wiejskiej i ul. Dolnej.
- położenie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa ścieralna) o grub. 6cm na powierzchni – 12.519,39 m2
- wykonanie nowego oznakowania pionowego oraz poziomego grubowarstwowego w tym
- linie segregacji ruchu, przejścia dla pieszych i linie stopu.
- wykonanie progu zwalniającego stanowiącego jednocześnie przejście dla pieszych
- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Dolnej.