Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Przebudowa drogi gminnej Nr 102843L w m.Lasoń

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019.

Całkowita wartość zadania:  187 873,20 zł.
(roboty budowlane, inspektor nadzoru, tablica informacyjna).

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 185 115,00 zł.
Wartość dofinansowania: 111 069,00 zł.
Termin zakończenia zadania:  04.11.2019 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

• roboty przygotowawcze
• elementy dróg i ulic
• podbudowy
• nawierzchnie
• roboty wykończeniowe

Efekty realizacji projektu:

- klasa drogi: D, Nr drogi 102843L,długość drogi: 566  mb, prędkość projektowa Vp=30 km/h, prędkość miarodajna 40 km/h,  kat. ruchu KR-1, obciążenie nawierzchni 115 -00kN/oś
- przekrój jezdni:  1x2, szerokość pasa ruchu 2,5 m, szerokość jezdni 5,00 m.,
- warstwa wyrównawcza gr.2 cm.
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 5 cm.
- pobocza: gruntowe ulepszone z kruszywa łamanego,
- szerokość pobocza 0,75 m,
- pochylenie poprzeczne na prostej 2,0 %
- skrajnia pionowa  4,60 m
- odwodnienie drogi: powierzchniowe,
- droga oznakowana znakami: pionowymi.