Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Budowa drogi gminnej Nr 102916L ul.Wyczółkowskiego w Rykach

Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019.

Całkowita wartość zadania:  588 020,38  zł.
(roboty budowlane, inspektor nadzoru).

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 587 009,69 zł.
Wartość dofinansowania: 469 607,00 zł.
Termin zakończenia zadania:  31.12.2019 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

  • Prace przygotowawcze
  • Roboty ziemne
  • Podbudowy
  • Elementy ulic
  • Nawierzchnia
  • Odwodnienie
  • Roboty wykończeniowe
  • Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Efekty realizacji projektu:

- klasa drogi: L, Nr drogi 102916 L, długość drogi: 297  mb, 

- przekrój jezdni:  1x2, uliczny w obustronnym krawężniku,  szerokość jezdni 6,00 m. o nawierzchni bitumicznej od km 0+003,54 do km 0+301,08.

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 5 cm.na pow. 1996,94 m2,

- obustronne opaski z kostki brukowej od km 0+003,54 do km 0+301,08,

- obustronne chodniki o nawierzchni z kostki brukowej o szer. po 2,00 m.od km 0+003,54 do km 0+301,08,   zjazdy o długości  i szerokości zmiennej.

- ścieżka rowerowa dwukierunkowa po stronie prawej o szer. 2,00 m. od km 0+003,54 do km 0+301,08,

- droga gminna rozpoczyna się na skrzyżowaniu  z drogą powiatową Nr 1446L , kończy na skrzyżowaniu z drogą  gminną Nr 102872L.

- odwodnienie z odprowadzeniem wód do 2 studzienek  ściekowych z osadnikiem oraz do kanalizacji deszczowej.

- na skrzyżowaniach ulic przejścia dla pieszych,

- zieleńce obsiane trawa na pow. 1756 m2

- droga oznakowana: znakami drogowymi poziomymi P-10, P-23, P-11, P-2a  na pow. 83 m2 i znakami drogowymi pionowymi: ostrzegawcze szt.3, nakazu szt.4, informacyjne 17 szt.