Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Przebudowa drogi gminnej Nr 102919L ul.Zielona od km 0+000 do km 0+990w m. Ryki

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego                                            

Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2020.

Wartość dofinansowania: 486 051,00 zł.                                                                                         

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 694 358,86 zł.

Termin zakończenia zadania:  12.2020 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- podbudowa,

- nawierzchnia

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu (wyniesione przejście dla pieszych, oznakowane znakami aktywnymi D6 oraz dwóch progów zwalniających) .

- elementy dróg i ulic  (chodnik na długości 878 mb po jednej stronie drogi,  po drugiej stronie drogi pobocze gruntowe ulepszone kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie)

- roboty wykończeniowe.

Efekty realizacji projektu:

- klasa drogi: L, Nr drogi 102919 L, długość drogi: 990,00  mb, 

- przekrój jezdni:  1x2,

- szerokość pasa ruch 2,5 m (szerokość jezdni 5,00 mb)  o nawierzchni bitumicznej

- pobocza gruntowe ulepszone o szer. 0,75 m  

- chodniki o szer. 2,00 mb i dł. 878,00 mb

- infrastruktura dla ruchu rowerów: po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu.

- odwodnienie powierzchniowe

- kategoria ruchu KR1

- nośność 115 kN/oś

- 2 progi zwalniające oznakowane znakiem aktywnym

- droga oznakowana znakami drogowymi pionowymi: A11a, B-33 „ograniczenie prędkości”, znakiem aktywnym D6.

W wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót tj.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. , ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń

Wartość dofinansowania: 486 051,00 zł.                                                                                        

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 694 358,86  zł.

Wartość kosztów niekwalifikowanych: 27 680,17 zł.

Całkowita wartość robót: 722 039,03 zł.