Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Przebudowa drogi gminnej Nr 119307L ul.Sportowa w Rykach od km 0+10,63 do km 215,09


Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego                                           
Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2020 – nabór uzupełniający

Wartość dofinansowania: 318 563,00 zł.    
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 531 309,47 zł.
Termin zakończenia zadania:  06.2021 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- prace przygotowawcze i roboty ziemne

- podbudowa,

- roboty nawierzchniowe i elementy ulic

- roboty wykończeniowe

- oznakowanie poziome i pionowe

- elektryka

- roboty ziemne sanitarne

- roboty montażowe sanitarne

- roboty towarzyszące sanitarne

Efekty realizacji projektu:

- klasa drogi: D, Nr drogi 119307 L, długość drogi: 204,00  mb, 

- przekrój jezdni:  1x2,

- szerokość pasa ruch 2,5 m (szerokość jezdni 5,00 mb)  o nawierzchni asfaltowej

- pobocza gruntowe utwardzone o szer. 0,75 m - lewostronne

- chodniki o szer. 2,00 m – prawostronny przy jezdni o dł. 173,00 mb

- infrastruktura dla ruchu rowerów: po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu.

- odwodnienie drogi poprzez kanalizację deszczową i ciek przykrawężnikowy

- wyniesione przejście dla pieszych

- oświetlenie drogi

- droga oznakowana znakami drogowymi pionowymi: A11a, B-33wraz z tabliczką T-0, B-41, znakiem D6 oraz poziomymi P-25 i P-10

- odwodnienie drogi poprzez wykonanie odwodnienia liniowego i budowę kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej sieci.